AZ
"Dinamik" əmanət
Valyuta
AZN, EUR, USD
Faizlərin ödənilməsi
Aylıq, müddətin sonunda
Əmanətin artırılması
Əmanət müddətinin yarısınadək
Sənədləşdirmə
5 dəqiqə
Əmanət şərtləri
 • Əmanətin valyutası AZN/USD/EUR
 • Müddət: 1 aydan 36 ayadək (EUR valyutalarında müddət 12 aydan başlayaraq)
 • Faizlərin ödənilməsi: Aylıq, müddətin sonunda
 • 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə hesablanmış faizlər 7 (yeddi) il müddətində gəlir vergisindən azad olunur.
 • Əmanətin ilkin məbləği: 100 AZN/USD/EUR
 • Əmanətin maksimal məbləği: məhdudiyyət yoxdur
 • Faiz dərəcəsi: AZN valyutasında: min 4.50% - maks. 11.50%, USD valyutasında: min.0.10% - maks. 2.75%, EUR valyutasında: 1.00% - maks. 1.70%,
 • Əmanətin azaldılması: İcazə verilir. Azaldılan məbləğin minimumu - 100 AZN/USD/EUR
 • Əmanətə bağlı kreditlər üzrə kampaniyaya. 14.06.2016-cı il tarixdən Əmanətə bağlı kreditlər üzrə aşağıdakı şərtər ilə kampaniyaya start verilir.
 • USD valyutasında olan əmanətlərə bağlı USD valyutasında komissiyasız nağd kredit: - Əmanət üzrə cəlb etmə faiz dərəcəsi 10% və daha yuxarı olduqda kreditin rəsmiləşdirilməsi zamanı nağdlaşdırma komissiyası tutulmur.
 • Əmanətin artırılması AZN valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən və müddəti 12 aydan çox olmayan əmanətlərdə əmanət məbləği əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) istənilən məbləğdə artırıla bilər. Müddəti 12 aydan çox olan əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya olunmuş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər. USD və EUR valyutasında cəlb edilən və prolonqasiya edilən əmanətlərdə əmanət müqaviləsi bağlanan tarixə yerləşdirilən əmanətlər üzrə maksimum ilkin müqavilə məbləği*, prolonqasiya edilmiş əmanət müqavilələri üzrə isə prolonqasiya olunmuş əmanət məbləği həddində, lakin hər iki hal üzrə ümumi məbləğ 200 000 (iki yüz min) USD/EUR–dan çox olmamaq şərtilə, əmanət müddətinin yarısınadək (o cümlədən, əmanət prolonqasiya olunduğu halda, prolonqasiya müddətinin yarısınadək) artırıla bilər. *İlkin müqavilə məbləği dedikdə, əmanət müqaviləsi bağlanan zaman əmanət qismində yerləşdirilən məbləğ nəzərdə tutulur.
Faiz dərəcələri
Müddət
Faizlərin aylıq ödənişi
Müddətin sonunda
AZN USD
1
4,50%
4,50%
2
4,50%
4,50%
3
4,50%
4,50%
4
5,00%
5,00%
5
5,00%
5,00%
6
5,90%
6,00%
7
6,40%
6,50%
8
6,90%
7,00%
9
7,30%
7,50%
10
7,80%
8,00%
11
8,20%
8,50%
12
10,0%
10,50%
18
10,00%
10,50%
24
10,50%
11,00%
36
11,00%
11,50%
1
0,10%
0,10%
2
0,10%
0,10%
3
0.10%
0.10%
4
0.40%
0.40%
5
0.40%
0.40%
6
0.70%
0.70%
7
0.90%
0.90%
8
1.10%
1.10%
9
1.30%
1.30%
10
1.50%
1.50%
11
1.70%
1.70%
12
2,00%
2,00%
18
2,10%
2,15%
24
2,55%
2,65%
36
2,65%
2,75%

Əmanət kalkulyatoru

Məbləğ
500
Müddət
1Ay
16
Ümumi
0
Faiz gəliri0
Faiz dərəcəsi0