AZ

İnkasso

İnkasso

İnkasso – vəkalət verən şəxsdən (ixracatçıdan) maliyyə və ticarət sənədləri ilə birlikdə alınan təlimatlar əsasında ödəməni və/yaxud aksepti qəbul etmək və ya ödəmə və/yaxud aksept qarşılığında sənədləri təhvil vermək, yaxud sənədləri digər şərtlərə uyğun olaraq təhvil vermək məqsədilə bank tərəfindən yerinə yetirilən əməliyyat növüdür.

Tariflər

Xidmətin adı Tarif dərəcəsi ( qeyd : tariflər əməliyyatın hansı valyutada aparılmasından asılı olmayaraq sabitdir )
Göndəriləcək sənədlərin yoxlanılması 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişə və ya akseptə qarşı sənədlərin verilməsi 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişsiz və ya akseptsiz sənədlərin verilməsi 0.1 % min. 50 AZN
Ödənilməmiş sənədlərin qaytarılması 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi / İnkassonun ləğv edilməsi 50 AZN
Qarantiyalar

Bank qarantiyaları-İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur. Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə uyğun formada qarantiyaların verilməsi mümkündür:

Tariflər

Daxil olan qarantiyalar

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Göndəriləcək sənədlərin yoxlanılması 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişə və ya akseptə qarşı sənədlərin verilməsi 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişsiz və ya akseptsiz sənədlərin verilməsi 0.1 % min. 50 AZN
Ödənilməmiş sənədlərin qaytarılması 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi / İnkassonun ləğv edilməsi 50 AZN
Sənədli akkreditivlər

Akkreditiv – malların göndərilməsi və xidmətlərin göstərilməsini təsdiq edən sənədlər təqdim olunarkən göndərilmiş malların, xidmətlərin dəyərini benefisianara ödəmək barədə bankın öhdəliyidir. Bankımızla korporativ əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı şərtlərlə sənədli akkreditivlərin verilməsi mümkündür:

Tariflər

İdxal akkreditivləri üzrə

Xidmətin adı Bankın standart tarifi
Göndəriləcək sənədlərin yoxlanılması 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişə və ya akseptə qarşı sənədlərin verilməsi 0.2 % min. 50 AZN
Ödənişsiz və ya akseptsiz sənədlərin verilməsi 0.1 % min. 50 AZN
Ödənilməmiş sənədlərin qaytarılması 50 AZN
Şərtlərin dəyişdirilməsi / İnkassonun ləğv edilməsi 50 AZN