AZ
Visa classic
Böyük imkanlar vədd edən VISA CLASSIC kartı həyatının əvəzolunmaz bir hissəsinə çevir
Valyuta
AZN
Müddət
1 il, 2 il, 3 il
Nağdlaşdırma
1% (min. 1 AZN/USD/EUR)
Kart haqqında
 • Qiyməti: Emissiya və 1 illik xidmət - 8 AZN; Emissiya və 2 illik xidmət - 14 AZN; Emissiya və 3 illik xidmət - 20 AZN. Hesaba minimal vəsaitin qoyuluşu 300 AZN/USD/EUR təşkil edərsə, 1 illik Visa Classic kartını pulsuz əldə etmək mümkündür.
 • Təmassız ödəniş: təmassız ödəniş funksiyası dedikdə Pin kod daxil edilmədən kartla 100 manatdan çox olmayan məbləğlər həddində əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
 • Təcili sifariş: 15 AZN.
 • Sığorta məbləği: nəzərdə tutulmayıb.
 • Kartın statusunun dəyişdirilməsi: komissiya nəzərdə tutulmayıb.
 • Kartın yeni kart ilə dəyişdirilməsi: kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • ŞEN-in dublikatının verilməsi: 5 AZN.
 • Kartın yenilənməsi (prolonqasiya edilməsi): kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Əlavə kartın buraxılması: kartın növündən və müddətindən asılı olaraq, qüvvədə olan kartın buraxılması və xidmət olunması tariflərinə əsasən.
 • Kartın yenidən aktivləşdirilməsi: 2 AZN.
 • “Chargeback” üzrə araşdırma aparılması: 10 AZN.